Adoptiotoiminnan eettiset säännöt

1 § JOHDANTO

Viipurin Koirat ry:n adoptiotoiminnan eettisten sääntöjen tarkoitus on edistää Viipurin alueelta tulevien rescuekoirien adoptiotoiminnan etiikkaa ja yhtenäistää Viipurin Koirat ry:n koiravaraajien toimintatapoja.

Koiravaraajana toimiminen on vapaaehtoista eikä siitä makseta palkkiota. Koiravaraajat käsittelevät luottamuksellista tietoa ja adoptioperheiden henkilötietoja, joten adoptiotoiminnan tulee olla hyvien käytäntöjen mukaista, yhtenäistä ja noudattaa henkilötietolakia (523/1999) sekä kulloinkin voimassa olevaa EU:n tietosuoja-asetusta.

2 § SOVELTAMINEN JA NOUDATTAMINEN

Nämä eettiset säännöt koskevat kaikkia koiravaraajia ja muita yhdistyksen aktiiveja. Se, että jotain yksittäistä asiaa ei mainittaisikaan näissä säännöissä, ei sulje pois sen sopimattomuutta tai tuomittavuutta, joten myös sen perusteella voidaan koiravaraajaan, yhdistyksen jäseneen tai yhdistyksen toiminnassa mukana olevaan henkilöön kohdistaa kurinpidollisia toimenpiteitä.

3 § PERIAATTEET

1) Rehellisyys ja kunnioitus. Koiravaraajien, yhdistyksen jäsenten ja muiden yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden tulee olla rehellisiä toiminnassaan ja kommunikoida asiallisesti muiden koiravaraajien, yhdistyksen jäsenten ja muiden yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden (ml. kotiehdokkaat ja yhdistyksen tukijat) kanssa. Koiratarhojen pitäjiä, niiden työntekijöitä ja venäläisiä vapaaehtoisia kunnioitetaan. Toiminnan Suomessa sekä Venäjällä tulee olla sellaista, ettei venäläisille koiratarhoille, niiden pitäjille eikä varsinaisille tai vapaaehtoisille työntekijöille aiheudu haittaa. Koiravaraajien, yhdistyksen jäsenten ja muiden yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden tulee saattaa yhdistyksen hallituksen tietoon viipymättä kaikki sellaiset tiedot, jotka voivat vaikuttaa yhdistyksen toimintaan tai avustettaviin koiratarhoihin/koiriin.

2) Puolueettomuus adoptiotoiminnassa. Koiravaraajien tulee osoittaa puolueettomuutta arvioidessaan adoptiohakemuksia, eikä päätöksiin saa vaikuttaa varaajan omat edut. Muiden varaajien mielipiteitä kuunnellaan adoptioperheiden arvioinneissa. Jokaiseen adoptiohakemukseen tulee suhtautua asianmukaisella kunnioituksella, vaikka hakemus ei vaikuttaisi rescuekoiralle sopivalta kodilta.

Adoptiohakemuksia ei välitetä ulkopuolisille henkilöille eikä julkaista missään. Adoptiohakemukset poistetaan määräajoin palvelimelta.

3) Luottamuksellisuus. Kaikki yhdistyksen toiminnassa mukana olevat henkilöt ottavat huomioon saamiensa tietojen merkittävyyden eivätkä paljasta niitä ulkopuolisille ilman asiaankuuluvia valtuuksia.

Sosiaalisessa mediassa ei julkaista luottamuksellisia tietoja yhdistyksen nimissä eikä yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden toimesta. Yhdistykseen liittyviä tietoja ei käytetä lainvastaisella tavalla eikä siten, että ne haittaavat Viipurin Koirat ry:n toimintaa.

4) Koiriin liittyvät periaatteet. Koiria kohdellaan yksilöinä: jokaista koiraa käsitellään rauhallisesti ja koulutuksen tulee perustua positiiviseen vahvistamiseen. Tarvittaessa yhdistyksen tukemille koirille järjestetään mahdollisuus eläinlääkärin hoitoon ja tarvittaviin tukihoitoihin. Adoptioperheille annetaan aina kirjalliset ohjeet koiran kotiutumiseen ja mahdollisten riskien torjuntaan liittyen viipurilaiskoiran tullessa perheeseen. Adoptioperheitä neuvotaan aina parhaan tietämyksen mukaan perheen ottaessa yhteyttä yhdistykseen, ja ongelmiin pyritään etsimään ratkaisut yhdessä adoptioperheen kanssa. Adoptioperheille suositellaan vain sellaisia kouluttajia, jotka ovat sitoutuneita eläintenkouluttajien eettisiin sääntöihin tai joiden toiminnan voidaan muuten todistettavasti katsoa perustuvan positiiviseen vahvistamiseen. Koirien hyvinvointia adoptioperheissä seurataan mahdollisuuksien mukaan ja laiminlyönteihin puututaan välittömästi.

5) Rahallinen hyöty. Yhdistys on voittoa tavoittelematon ja sen toiminta perustuu vapaaehtoisuuteen.

Yhdistyksen jäsenille ja muille vapaaehtoisille ei makseta toiminnasta rahallisia palkkioita. Yhdistyksen toiminnassa mukana olevat henkilöt eivät saa aiheuttaa yhdistykselle taloudellista haittaa.

4 § EETTISTEN SÄÄNTÖJEN NOUDATTAMINEN JA YLLÄPITO

Viipurin Koirat ry:n koiravaraajien, yhdistyksen jäsenten ja muiden yhdistyksen toiminnassa mukana olevien henkilöiden odotetaan noudattavan ja toteuttavan näitä eettisiä sääntöjä. Yhdistyksen kaikki jäsenet valvovat eettisten sääntöjen toteutumista käytännön toiminnassa. Eettisten sääntöjen muuttaminen vaatii aina Viipurin Koirat ry:n hallituksen vahvistaman päätöksen.